גילוי סיכון ביצוע עסקאות ובפעולות במט"ח ובנכסים פיננסיים

1. סעיף גילוי סיכון זה נועד להציג בפניך, באופן שאינו ממצא, את הסיכונים הכרוכים בביצוע פעולות ועסקאות במט"ח ובנכסים פיננסיים מול כל אחת מהחברות בקבוצת אוקורה ו/או חברות הקשורות לקבוצת אוקורה (להלן יחדיו או לחוד: " החברה").

2. עסקאות בשווקים פיננסיים באמצעות מכשירים פיננסים הינן עסקאות בעלות סיכון מיוחד. ביצוע העסקאות טומן בחובו רמת סיכון גבוהה מאד ואין הוא מתאים לכל אחד, כאשר כל עסקה במכשיר פיננסי עלולה להסתיים בהפסד. לרוכש הנכס הפיננסי ישנו סיכון להפסיד את מלוא השקעתו והסיכון לכותב האופציה להפסד גבוה ובלתי מוגבל.

3. השווקים הפיננסיים, לרבות ובייחוד שוק המט"ח ושוק הריביות, כפופים להשפעות ותנודות בשל גורמים רבים אשר אינם בשליטת ו/או בידיעת החברה. השינויים אינם ניתנים לצפייה מראש, ייתכן לעיתים פער משמעותי בין המחיר העתידי שנקבע בעסקה לבין המחיר שיהיה בתוקף במועד המימוש ו/או התחשבנות, והלקוח עשוי להפסיד את מלוא הסכומים שיופקדו על ידו.

4. הלקוח מתחייב לוודא לפני ביצוע כל עסקה במכשיר פיננסי, אם העסקה מתאימה למטרותיו, לניסיונו וליכולותיו, בין היתר, בהתחשב במצבו הכספי.

5. ידוע ללקוח כי לא ניתן לחשב מראש את מלוא סכומי ההתחייבויות בקשר עם העסקאות, וסכומים כאמור עלולים להיות גבוהים בהרבה ממה שהלקוח העריך בשעת הביצוע, ועל כן הלקוח יקיים בדיקות זהירות עצמאיות של כל עסקה במכשיר פיננסי שבכוונתו לבצע באמצעות החברה, וזאת טרם מתן הוראה לחברה לביצוע העסקה.

6. ידוע ללקוח כי במקרה שבו מגמת השוק תהיה בניגוד לפוזיציה שלו, הלקוח עשוי להידרש על ידי החברה ו/או ע"י הצדדים השלישיים שבאמצעותם מבוצעות העסקאות להפקיד לאלתר סכום מהותי נוסף על הביטחונות, וזאת כדי לשמור על רמה מסוימת של פוזיציה. הלקוח מאשר כי במידה ולא יספק את הסכומים הנדרשים לאלתר, החברה תהא רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה המוחלט, לגרום לסגירת הפוזיציה, ע"י מכירת הנכסים הפיננסיים או ביצוע עסקה הפוכה לפוזיציה הפתוחה, דבר שעלול לגרום ללקוח להפסד מיידי ו/או עלול למנוע כל אפשרות של רווח בעתיד, אם מגמת השוק תשתנה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

7. ידוע ללקוח כי בביצוע העסקאות הוא עלול להפסיד סכומים מעבר לגובה הביטחונות שהוא עשוי להידרש להפקיד אצל החברה, וכי הוא יידרש לשלם את יתרת החובה לחברה. מוסכם על הלקוח והוא מסמיך בזאת את החברה, באופן בלתי חוזר ולאורך כל תקופת ההתקשרות בהסכם זה לבצע מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה בביטחונות ובקשר לעסקאות, ובין היתר למכור ו/או להמיר ו/או לממש ו/או לגבות את הביטחונות ו/או העסקאות, גם בהפסד ו/או באובדן השקעה, על מנת לכסות כל יתרות חובה שייווצרו ללקוח, אם וככל שייווצרו.

8. ידוע ללקוח כי בתנאי שוק מסוימים הוא עשוי להיווכח כי קשה או בלתי אפשרי לבטל פוזיציה או לבצע פקודות עם הגבלת מחיר (Limit). הוראות כמו Stop Loss או Stop Limit לא יגבילו בהכרח את הפסדי הלקוח לסכומים מכוונים, משום שתנאי השוק עשויים למנוע ביצוע הזמנה כאמור. במקרה כאמור הלקוח עלול להידרש להשקיע סכומים נוספים מעבר להשקעתו הקודמת, אשר גם אותם הוא עלול לאבד.

9. ידוע ללקוח, כי פוזיציה מסוג Spread (עסקה המשלבת רכישה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו נכס בסיס) עשויה להיות מסוכנת לא פחות מסוג Long (רכישה של נכס פיננסי בציפייה לעליית מחיר) או Short (מכירה של נכס פיננסי בציפייה לירידת מחיר).

10. ידוע ללקוח כי הדרגה הגבוהה של המינוף הפיננסי הנוצרת לעיתים במסחר בנכסים פיננסיים, עקב דרישת הביטחונות הנמוכה, עשויה לפעול נגדו, כפי שהיא עשויה לפעול לטובתו, וכי השימוש במנוף הפיננסי עשוי לגרום ללקוח להפסדים כבדים בדיוק כפי שהוא עשוי ליצור ללקוח רווחים.

11. שירותי המסחר במט"ח מבוססים ופועלים באמצעות מערכות מחשבים, רשתות תקשורת ואינטרנט, ולפיכך המסחר במערכת עלול להיפסק ו/או להיקטע וכד' ללא כל התראה מוקדמת עקב סיבה בלתי תלויה בחברה.

12. בביצוע עסקאות קיים מרכיב עלות הבא לידי ביטוי בפער שבין מחירי הקניה לבין מחירי המכירה המוצעים למסחר באתר ועמלות אחרות. לעלויות אלו יכולות להיות משמעות גדולה במצטבר.

13. ידוע ללקוח כי לכל אופציה ישנו מועד פקיעה אשר לאחריו לא ניתן לממש את אותה אופציה, וכי לאחר מועד פקיעת אופציה כלשהי לא יהיה כל תוקף וכל ערך לאופציה אשר לא תמומש או לא תימכר עד לאותו המועד. מובהר בזאת, כי באחריות הלקוח לברר את כל המידע לגבי כל עסקה שיעשה, לרבות לעניין מועד פקיעת האופציה, והחברה לא תהיה אחראית להודיע ולא תודיע ללקוח על מועד פקיעת האופציה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמחיר אופציה לפני מועד המימוש שלה ובכלל, לצרכי סגירת עסקה או בכלל, ייקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בשל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן, לרבות אך לא רק אובדן פרמיה, ו/או חוסר שייגרמו לו כתוצאה מפקיעת אופציה כלשהי ו/או אי מסירת מידע לגבי מועד פקיעתה.

14. הלקוח מצהיר כי ידוע לו, מבלי לפגוע בכל האמור בהסכם זה ובנוסף לו, כי העסקאות כפופות למערכת חוקים, תקנות וכללים, לרבות הנחיות והוראות של רשויות שונות, בין בארץ ובין ובחו"ל (להלן: "הוראות הדין"), והלקוח מאשר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין מעשה כלשהו, לרבות מידע שתמסור, על פי הוראות הדין.

15. ידוע ללקוח כי רשימה זו של גורמי סיכון אינה רשימה מלאה או רשימה סגורה של גורמי הסיכון הכרוכים בביצוע עסקאות ופעולות במט"ח ונכסים פיננסיים.

16. הלקוח מאשר כי הוא מודע לסיכונים האמורים, וכן כי יש לו וכי לאורך כל תקופת ההתקשרות במסמך זה תהא לו מלוא היכולת לשאת בכל התוצאות, הנזקים והתשלומים העלולים להיגרם לו בביצוע עסקאות במכשירים פיננסים, אשר יחולו על הלקוח בלבד. ברור ומוסכם ללקוח כי בביצוע עסקאות ופעולות במט"ח ונכסים פיננסיים עשויות להיות עסקאות ופעולות כאמור הכרוכות בסיכון גבוה ולגרום לאובדן חלק או אף חלק מהותי מכספיו של הלקוח בעסקאות והשקעות כאמור. הלקוח מצהיר כי ככל שיחליט לבצע העסקאות באמצעות החברה, החלטותיו ייעשו על פי שיקול דעתו ועל אחריותו המלאה והבלעדית, וכן כי הוא פוטר את החברה מאחריות כלשהי להפסדים ו/או נזקים ו/או תשלומים שייגרמו ללקוח, אם וככל שייגרמו, כתוצאה מהעסקאות שתבצע החברה עבור ובשם הלקוח, על פי הוראותיו ו/או הוראות מי מטעמו, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה בגין אירועים כאמור.

17. הלקוח מצהיר שהובהר לו הסיכונים הכרוכים בביצוע עסקאות ופעולות במט"ח ונכסים פיננסיים וביכולתו לעמוד בסיכונים העשויים לנבוע מביצוע עסקאות ופעולות כאמור ובהפסדים הכרוכים בכך.