Okoora האם אפשר לשלוח תשלום בעבור השקעה בנדל"ן בחו"ל? - Okoora - Currency Simplified.

האם אפשר לשלוח תשלום בעבור השקעה בנדל”ן בחו”ל?

כן, אנחנו תומכים בתשלומים עבור השקעות נדל”ן בחו”ל, לשם ביצוע תשלומים כאלו יש לצרף לפני כל תשלום את הפריטים הבאים:

  • הסכם רכישה, כולל נספחים, הכולל את פרטי הצד המקבל – שם, כתובת ופרטי חשבון בנק
  • במידה והמדינה אליה מועבר התשלום אינה כלולה ברשימת מדינות אמנה, נבקש לצרף גם אישור ממס הכנסה