Okoora האם אפשר לשלוח תשלומי משכורות? - Okoora - Currency Simplified.

האם אפשר לשלוח תשלומי משכורות?

כן, ניתן לשלוח תשלומי שכר גם למוטבים מחוץ ישראל וגם למוטבים בתוך ישראל. בטרם ביצוע פעולה נדרש לצרף תלושי שכר או קובץ מרכז של הנהלת חשבונות עם כל פרטי הצד המקבל