Okoora האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה? - Okoora - Currency Simplified.

האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה?

כן, אנחנו תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה.

במידה והתשלום הוא עד סכום של 2,500$ יהיה עליך לצרף לכל עסקה בטרם ביצוע התשלום את הפריטים הבאים

  • חשבונית שתכלול את פרטי חשבון הבנק של הספק
  • רשימון מע”מ לגבי כך שהמע”מ שולם או חשבונית עצמית שתפיק בגין המע”מ

במידה והתשלום הוא בסכום גבוה מ-2,500$ יהיה עליך לצרף לכל עסקה, בטרם ביצוע התשלום את הפריטים הבאים

  • חשבונית שתכלול את פרטי חשבון הבנק של הספק
  • רשימון מע”מ לגבי כך שהמע”מ שולם או חשבונית עצמית שתפיק בגין המע”מ
  • אישור ממס הכנסה (עם פרטי חשבון לפי הנחיות נציג השירות)