Okoora האם ניתן לקבל כסף מחשבוני העצמי מחו"ל? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לקבל כסף מחשבוני העצמי מחו”ל?

כן, עליך לצרף את האישורים הבאים:

  • אישור ניהול חשבונך בבנק בישראל
  • אישור ניהול חשבונך בבנק בחו”ל
  • אסמכתא המסבירה את מקור הכספים למשל: הסכם מכירת נכס, הסכם השקעה וכו’