האם ניתן לקבל תשלום בגין מכירת נכס בחו"ל? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לקבל תשלום בגין מכירת נכס בחו”ל?

כן, בכפוף לצירוף האישורים הבאים:

  • הסכם מכירה חתום
  • מסמך בנקאי עם פרטי חשבון הבנק שמעביר את הכספים
  • אישור רו”ח לכך שהכספים שיתקבלו ידווחו לרשויות המס