Okoora האם ניתן לשלוח תשלום עבור ייבוא ספרים או כתבי עט? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לשלוח תשלום עבור ייבוא ספרים או כתבי עט?

כן, ניתן ובטרם ביצוע התשלום נידרש לצרף :

  • חשבונית או דרישת תשלום שתכלול את פרטי חשבון הבנק של הספק
  • חשבונית עצמית עבור המע”מ + הצהרה שהמע”מ שולם או רישומון על תשלום המע”מ