Okoora האם ניתן לשלוח תשלום עבור לימודים בחו"ל? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לשלוח תשלום עבור לימודים בחו”ל?

כן, ניתן אך נידרש לצרף אישור דרישת תשלום מהמוסד המקבל הכולל את פרטי החשבון