Okoora כיצד לפתוח חשבון עסקי? - Okoora - Currency Simplified.

כיצד לפתוח חשבון עסקי?

פתיחת חשבון עסקי אפשרית לכל עסק שאינו נמצא ברשימת העסקים בהם אנו לא תומכים ומותנית בבדיקת ואישור הפרטים המזהים שיימסרו בשלב ‘הכר את הלקוח’

חשבון עסקי משמש לפעילות עסקית המתקיימת תחת יישות משפטית כגון:  תאגיד, חברה, מוסד, ארגון ממשלתי, מלכ”ר, עמותה, עוסק מורשה, עוסק זעיר, ואחר

הליך הרישום יתבצע על ידי גורם מוסמך מטעם החברה אשר יפעל כאדמין המערכת. לאחר השלמת האישור ופתיחת החשבון, גורם מוסמך זה יוכל לצרף משתמשים נוספים בהתאם לתנאי הרישיון.

להלן הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון עסקי:

  • פרטים מזהים של האדם המבצע את הרישום ויוגדר כאדמין החשבון
  • כתובת מייל אישית פעילה השייכת לאדמין החשבון
  • מספר טלפון סלולרי השייך לאדמין החשבון
  • תעודת זהות כולל ספח או דרכון של מבצע הרישום
  • תעודת זהות כולל ספח או דרכון של בעל/י השליטה
  • מענה על שאלות אודות הפעילות העסקית
  • זיהוי וידאו באמצעות מצלמת הסלולר

 

הליך הרישום כולו אוטומטי, מהיר ומתבצע באונליין,

להתחלת רישום

 מידה ויעלו נושאים נוספים לבירור ניצור קשר, באם הכל ברור חשבונך יופעל אוטומטית