Okoora כיצד לפתוח חשבון פרטי? - Okoora - Currency Simplified.

כיצד לפתוח חשבון פרטי?

פתיחת חשבון פרטי אפשרית לבגיר מעל גיל 18 ומותנית בבדיקת ואישור הפרטים  המזהים שיימסרו בשלב ‘הכר את הלקוח’

.חשבון פרטי משמש לפעילות אישית ועצמאית שאינה במסגרת עסקית

הליך הרישום מחייב:

  • כתובת מייל אישית פעילה השייכת לבעל החשבון
  • מספר טלפון סלולרי השייך לבעל החשבון
  • תעודת זהות כולל ספח או דרכון של בעל החשבון
  • מענה על שאלות זיהוי
  • זיהוי וידאו באמצעות מצלמת הסלולר

הליך הרישום כולו אוטומטי, מהיר ומתבצע באונליין, להתחלת רישום

 מידה ויעלו נושאים נוספים לבירור ניצור קשר, באם הכל ברור חשבונך יופעל אוטומטית