Okoora מה נדרש כדי לקבל תשלומי ייצוא סחורות או שירותים? - Okoora - Currency Simplified.

מה נדרש כדי לקבל תשלומי ייצוא סחורות או שירותים?

ניתן לקבל את התשלומים ישירות לחשבונכם בפלטפורמה, כאשר באופן חד פעמי יש לצרף לפני התחלת הפעילות:

  • הסכם עם הגורם המשלם
  • אסמכתא בנקאית עם פרטי החשבון של הגורם המעביר

לכל פעולת תשלום נכנס יש לצרף חשבונית מתאימה