מידע אודות תנאים כללים בעת ביצוע עסקאות בחברה

1. שערי החליפין הם במונחים של מספר יחידות מטבע משני (Second currency) לאחד (1) מטבע ראשי (Notional Currency או Base Currency). יין/שקל, שע"ח הוא במונחים של 100 יחידות מטבע משני ל - 1 מטבע ראשי.

2. מועדי פקיעה של העסקה

2.1. שעות פקיעה עסקאות מט"ח/שקל בעסקאות מסירה - תל אביב, בימים ב- ה' 15:00 ובערבי חג וימי שישי 12:00.

2.2. שעות פקיעה עסקאות מט"ח/שקל בעסקאות הפרשים - תל אביב, בימים ב-ה' 15:30 ובערבי חג וימי שישי12:30.

2.3. שעות פקיעה עסקאות מט"ח/מט"ח בעסקאות מסירה והפרשים - ניו יורק 17:00 (שעון ישראל). במועדים בהם משתנה שעון חורףקיץ בחו"ל למול ישראל יתכן עדכון של שעת הפקיעה עד להתאמה של השעון במדינות חו"לישראל.

2.4. במועדי ישראל , חגים ומועדים בהם לא מתקיים מסחר בישראל ואו בחו"ל ומועדים בהם לא יתפרסם שער יציג מועד הפקיעה יחושב בהתאם ליום מסחר אחר אותו תקבע החברה.

3. יודגש כי עסקה שפקעה פגה מיד במועד הפקיעה ולא ניתן לממש אותה .

4. אופי התחשבנות ומימוש

4.1. מדובר בעסקאות שהן מסוג "אופציה אירופאית" ולא ניתן לממשה אלא במועד הפקיעה, קרי לא לפני ולאחרי מועד המימוש. תנאי העסקה, לרבות פרמיה, סכום, שערים, תאריך וכל היבטי ותנאי העסקה במועד הפקיעה נקבעים ביום הביצוע של העסקה.

4.2. התחשבנות במימוש עסקה , במידה ויש מימוש, תקבע במועד הפקיעה ובהתאם לסוג העסקה, תנאי העסקה והפעלה של רכיבי חסם במידה ויש כזה ,אל מול תנאי השוק כפי שקבעה החברה במועד הפקיעה. מובהר כי עסקה אשר לא זכאית במימוש במועד הפקיעה פגה ולא ניתן לממש את העסקה לאחר מועד הפקיעה. מובהר למען הסר כל ספק, כי השערים לקביעת מימוש או אי מימוש של כל עסקה הם שערי המערכת בלבד כפי שמופיעים ברישומי החברה ולא כל שערים אחרים מכל מקור אחר שאינו רישומי החברה.

4.3. בעסקאות מסוג הפרשים בהתאם לתנאי העסקה ובכפוף לעמידה של הלקוח בהתחייבויות העסקה ואו התחייבויות כלפי החברה, תתבצע התחשבנות במונחי מטבע משני בין שער העסקה לבין השער היציג, כפול סכום העסקה במטבע הראשי. החברה רשאית להמיר את מונחי מטבע המשני למונחי שקל ו/או מטבע אחר בהתאם לשער אותו תקבע החברה ביום הפקיעה. יודגש כי מימוש עסקה יתרחש, רק במידה ותנאי העסקה מאפשרים מימוש בהתאם לתנאי השוק כפי שקבעה החברה וכי הלקוח הודיע בכתב על כוונתו לממש את העסקה. עוד יובהר כי ככל ותנאי השוק לא מזכים את העסקה במימוש, העסקה תפקע ללא ערך וללא תמורה, וללקוח לא תהיה טענה או תלונה בעניין.

4.4. בעסקאות מסוג מסירה בהתאם לתנאי העסקה ובכפוף לעמידה של הלקוח בהתחייבויות העסקה ואו התחייבויות כלפי החברה, תתבצע המרה של מטבע אחד במטבע השני ביום הפקיעה ולא יאוחר משני ימי עסקים לאחר מועד הפקיעה ובכפוף לקיומם של התנאים להלן. הלקוח מצהיר ומתחייב כי בעסקאות מסוג מסירה עליו לדאוג כי סכום המכירה יהיה קיים במלואו בחשבון הלקוח בחברהחשבונות הבנק של החברה ביום הפקיעה ועד למועד הפקיעה. יובהר, כי במידה וסכום המכירה לא ימצא בחשבון הלקוח בחברה חשבונות הבנק של החברה במועד הפקיעה, החברה רשאית, אך לא חייבת לבצע פעולות שונות הקשורות לעסקה, לרבות סגירה העסקה, גביה של יתרת לקוח מחשבונו בחברה, גביה של סכום ביטחונות שקיים ללקוח ועוד. יודגש כי המרה זו תתרחש, רק במידה ותנאי העסקה מאפשרים מימוש בהתאם לתנאי השוק כפי שקבעה החברה וכי הלקוח הודיע בכתב על כוונתו לממש את העסקה. עוד יובהר כי במידה ותנאי השוק לא מזכים את העסקה במימוש, העסקה תפקע ללא ערך וללא תמורה וללקוח לא תהיה טענה או תלונה בעניין.

4.5. למען הסר ספק, יובהר כי מימוש עסקה ביום הפקיעה הינו בכפוף לקיומם של תנאי העסקה המאפשרים ומזכים במימוש, ככל וקיימים, בהתאם לתנאי השוק כפי שקובעת החברה, לרבות תנאי שער חסם ככל וישנו, אל מול שערי העסקה.

4.6. יודגש כי עסקה שלא מומשה ביום הפקיעה פגה ולא ניתן לממשה עוד .

5. עסקאות הכוללות רכיב חסם:

5.1. בעסקאות הכוללות רכיב חסם (אירופאי או אמריקאי) , מימוש העסקה יהיה בהתאם לתנאי העסקה למול תנאי השוק אך בכפוף לקיומו והפעלתו של רכיב חסם. קרי, ייתכן מצב ובו תנאי השוק למול תנאי העסקה לכאורה מאפשרים מימוש, אך רכיב החסם אינו מאפשר ובמצב זה לא יתקיים מימוש. מובהר למען הסר כל ספק, כי השערים לקביעת הפעלה או אי הפעלה של רכיב חסם הם שערי המערכת בלבד כפי שמופיעים ברישומי החברה ולא כל שערים אחרים מכל מקור אחר שאינו רישומי החברה.

5.2. בעסקאות מסוג חסם knock in, החסם מפעיל את תנאי העסקה. קרי, כל עוד חסם מסוג זה לא הופעל (כלומר השער שמופיע ברישומי החברה שווה לשער החסם), העסקה לא פעילה ולא תמומש בשום שלב ותנאי. ככל והחסם הופעל, כי מימוש העסקה יקבע בהתאם לתנאי העסקה למול תנאי השוק שמפרסמת החברה. קרי, הפעלת החסם אינה מזכה את העסקה במימוש ואו תקבולתשלום כלשהו במועד הפעלת החסם.

5.3. בעסקאות מסוג חסם knock out, החסם מבטל את העסקה ולמעשה העסקה חדלה מלהתקיים ברגע בו חסם מסוג זה הופעל. (במצב בו השער ברישומי החברה שווה לשער החסם המבטל)

5.4. בעסקאות הכוללות חסם אירופאי European , תקפות והפעלת החסם תקבע בהתאם לשערים המופיעים ברישומי החברה אל מול תנאי החסם ביום הפקיעה בימים ב-ה' (בשעה 15:00 שעון ישראל) ובימי שישי וערבי חג (בשעה 12:00), הן בעסקאות מסוג מסירה והן בעסקאות מסוג הפרשים. יובהר כי חסם אירופאי הינו חסם אשר תקף, נקבע ונמדד ביום הפקיעה בלבד ובמועד שצוין.

5.5. בעסקאות הכוללות חסם אמריקאי Reverse, הפעלה של רכיב החסם תקבע בהתאם לשערים המופיעים ברישומי החברה למול תנאי החסם בכל רגע ממועד ביצוע העסקה ועד למועד המימוש ביום הפקיעה, הן בעסקאות מסירה והן בעסקאות הפרשים. יובהר כי הקבוצה תקבע האם החסם האמריקאי תקף, בהתאם לתנאי העסקה ובהתאם לשערי השוק אותם היא מספקת ומצטטת ללקוחות השונים של הקבוצה.

5.6. באופציות מסוג KIKO ה- Trigger 1 מתייחס לשער החסם מסוג Knock in, וה- Trigger 2 מתייחס לשער החסם מסוג Out. בעסקאות אופציה עם חסם אחד (Knock In או Knock Out) שער ה-Trigger מתייחס לשער אותו חסם.

5.7. הלקוח מצהיר כי השערים אותם מפרסמת, מספקת ומצטטת החברה כפי שמופיעים ברישומיה הם והם בלבד אלו הקובעים והרלוונטיים למדידה והפעלתתקפות של רכיב החסם. הלקוח מאשר ומסכים כי שערים וציטוטים ממקורות צד ג' לרבות אתרים כלכליים שונים, בנקים, ספקי ציטוטים או כל פרסום אחר כלשהו מכל מקור שהוא אינם רלוונטיים לא לעניין מימוש או אי מימוש עסקה ולא לעניין מדידה והפעלהתקפות החסם .

6. תשלום הפרמיה

6.1. הלקוח יעביר את הפרמיה לחשבון החברה ביום ביצוע העסקה ובשעות פעילות סניף הבנק של החברה.

6.2. הלקוח מצהיר ומסכים כי העברת הפרמיה היא תנאי לביצוע העסקה, ואם לא תעבור הפרמיה, לא תירכש ולא תתבצע העסקה ובמקרה כזה ללקוח לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם העסקה ובכלל. אם הלקוח לא יעביר את הפרמיה כאמור ולחברה ו/או לחברות קשורות לחברה ייגרמו נזקים עקב כך יפצה הלקוח את החברה ו/או החברות הקשורות לחברה בגין נזקים אלו באופן מלא.

6.3. הלקוח מסכים ומאשר כי הפרמיה הנקובה לעיל תקפה ליום העסקה בלבד, ולאחר יום העסקה לא תחייב הפרמיה הנקובה לעיל את החברה.

6.4. הלקוח מסכים ומאשר כי הפרמיה ששולמה לא תוחזר במקרה ובשום מצב בין אם מומשה העסקה ובין אם לא מומשה העסקה.

7. תשלום/תקבול פרמיות כמפורט במסמך זה יתבצע ע"י הצד החייב בעסקה לצד השני, עד שני ימי עסקים מיום קשירת העסקה במטבע המפורט בטופס.

8. הלקוח מודע לכך כי במהלך חיי העסקה תתכן דרישת ביטחונות נוספת שתקבע בהתאם לשינוי בתנאי השוק ובהתאם לדרישת החברה. הלקוח מתחייב להעביר לחברה את שיעור הביטחונות הנדרש לא יאחר מיום עסקים אחד מרגע מתן הדרישה. הלקוח מודע לכך כי במידה ולא יעביר את שיעור הביטחונות הנדרש החברה יכולה, אך לא חייבת לבצע פעולות שונות בהקשר העסקה לרבות סגירת העסקה וחילוט סכום ביטחונות קיים ויתרת לקוח בחשבונו המנוהל בחברה. במידה ויגרם נזק לחברה , הלקוח יפצה את החברה בהתאם.

9. אי העברת הכספים לטובת רכישת העסקה לפני תאריך הערך עלול לגרום לחיובים נוספים, שאותם תחויב לשלם ו/או זה עלול לגרום לביטול העסקה שלך. לאחר מכן, תישא באחריות לכל הפסד כתוצאה מכך, בהתאם לתנאים וההגבלות של החברה.

10. בהתאם להוראות החוק, יחול חיוב מס במקור במועדי פירעון העסקה.

11. תשלום על ידי החברה בהתאם למסמך זה, ככל וישנו, מהווה סילוק התחייבות החברה ו/או חברות קשורות לחברה באופן מוחלט בעניין עסקאות שבוצעו. החברה רשאית לנכות מהסכום לתשלום על ידה באם ישנו כל חוב שעומד ללקוח כלפיה ו/או חברות קשורות לה וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.

12. הלקוח מצהיר בזה כי החליט לבצע את העסקה מתוך שיקול דעת עצמאי ועל כן החברה ו/או חברות קשורות לחברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו להפסדים שיגרמו ללקוח כתוצאה מפעולות שנעשו על פי הוראותיו.

13. ידוע ללקוח והובהר לו כי עסקה במכשירים פיננסיים, לרבות אופציות, הינה עסקה בעלות סיכון מיוחד. ביצוע עסקה במכשירים פיננסים טומן בחובו רמת סיכון גבוהה מאוד, כל עסקה עלולה להסתיים בהפסד ואף באובדן כל ההשקעה שהושקעה בביצועה, והלקוח מצהיר כי הוא מודע לכל האמור לעיל וכי יש לו מלוא היכולת הכלכלית לשאת בנזקים ובתשלומים שעשויים להיווצר כתוצאה מביצוע עסקה כאמור.

14. הלקוח מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה לחברה ו/או לחברות הקשורות לה במצב של אי מימוש העסקה / האופציה ואובדן לרבות של הפרמיה/בטחונות.

15. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך באופן מפורש ובלתי חוזר, כי תנאי העסקה ו/או מחיר העסקה יקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכי לא יהיו זהים בהכרח חלקם ו/או כולם לתנאי עסקה ו/או מחיר של עסקה מקבילה אחרת שחברה ביצעה, אם ביצעה, וכי תנאי העסקה ו/או מחיר העסקה שיירשמו ברישומי החברה יחייבו את הלקוח לכל דבר ועניין, אף אם נרשמו לרבות ביום הרכישה או המימוש או המכירה תנאים שונים, טובים יותר, לעסקאות אחרות בין אם בחברה ובין אם מחוץ לה.

16. הלקוח מבין ומסכים כי החברה תלויה במימוש העסקה במימוש של עסקה שלה בצד שלישי וביכולתה למימוש עסקה זו. גם אם מימש הלקוח את זכותו הנובעת מהעסקה, תלויה זכותו זו במימוש מקביל של החברה בעסקה מול צד שלישי. הלקוח מצהיר כי אין ולא יהיו לא טענות בעניין גם אם לא הצליחה החברה לממש את זכותה ובעקבות כך לא הצליח הלקוח לממש את זכותו הנובעת מהעסקה שרכש.

17. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה מהחברה בקשר עם תנאי העסקה ו/או מחיר העסקה.

18. הלקוח מתחייב לשלם לחברה מיד לפי דרישתה הראשונה את כל ההוצאות (לרבות, אך לא רק הוצאות משפטיות) שנגרמו או שייגרמו לחברה ו/או חברות קשורות לצורך ובקשר לביצוע העסקה על פי מסמך זה, או כתוצאה מהפעולות שביצעה החברה על פי מסמך זה. כן הלקוח מתחייב לפצות ולשפות את החברה וכל מי מטעמה בגין כל נזק או הפסד בהם תישא החברה בגין ובקשר לפעולות החברה על פי בקשת הלקוח כמפורט במסמך זה.

19. הלקוח פוטר בזאת את החברה ו/או חברות קשורות לחברה וכל מי מטעמה ו/או מטעמן מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, מניעת רווח, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע הוראות הלקוח לפי מסמך זה או בגין אי ביצוע הפעולות כמפורט במסמך זה, אם וככל שהנזק, ההפסד, מניעת הרווח, ההוצאות או התשלומים נגרמו מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה.

20. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הלקוח פוטר את החברה ו/או חברות קשורות לחברה וכל מי מטעמה ו/או מטעמן מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, מניעת רווח, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש החברה באופן סביר באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון, טלפקס, דואר אלקטרוני, פקס או בכל שיטת תקשורת אחרת וכתוצאה מכל אובדן, שיבוש, עיכוב, אי הבנה או טעות בשל שימוש כאמור, ובלבד שהחברה לא תהיה פטורה אם הלקוח יוכיח כי הנזק, ההפסד, ההוצאה או התשלום הם בגין רשלנות חמורה של החברה.

21. מוסכם על הלקוח שאם וככל שערכאה מוסמכת תקבע כי הלקוח זכאי לקבל מהחברה ו/או חברות קשורות לחברה, בגין פעולה כלשהי שביצעה החברה בקשר עם ההוראות המפורטות במסמך זה, תשלום של נזק, החזר, הוצאה או הפסד מכל סוג שהוא, כי אז בכל מקרה תהיה אחריות החברה ו/או חברות קשורות לחברה אך ורק לנזק ישיר בלבד וכאשר סך הסכומים המצטברים אשר הלקוח זכאי לקבל מהחברה כאמור לעיל יהיו מוגבלים לסך הסכומים שהועברו על ידי הלקוח אל החברה לצורך ביצוע הפעולות כמפורט במסמך זה.

22. ידוע ללקוח כי על מסמך וביצוע הפעולות על פיו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד בבית המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.גילוי סיכון ביצוע עסקאות ובפעולות במט"ח ובנכסים פיננסיים

1. סעיף גילוי סיכון זה נועד להציג בפניך, באופן שאינו ממצא, את הסיכונים הכרוכים בביצוע פעולות ועסקאות במט"ח ובנכסים פיננסיים מול כל אחת מהחברות בקבוצת אוקורה ו/או חברות הקשורות לקבוצת אוקורה (להלן יחדיו או לחוד: " החברה").

2. עסקאות בשווקים פיננסיים באמצעות מכשירים פיננסים הינן עסקאות בעלות סיכון מיוחד. ביצוע העסקאות טומן בחובו רמת סיכון גבוהה מאד ואין הוא מתאים לכל אחד, כאשר כל עסקה במכשיר פיננסי עלולה להסתיים בהפסד. לרוכש הנכס הפיננסי ישנו סיכון להפסיד את מלוא השקעתו והסיכון לכותב האופציה להפסד גבוה ובלתי מוגבל.

3. השווקים הפיננסיים, לרבות ובייחוד שוק המט"ח ושוק הריביות, כפופים להשפעות ותנודות בשל גורמים רבים אשר אינם בשליטת ו/או בידיעת החברה. השינויים אינם ניתנים לצפייה מראש, ייתכן לעיתים פער משמעותי בין המחיר העתידי שנקבע בעסקה לבין המחיר שיהיה בתוקף במועד המימוש ו/או התחשבנות, והלקוח עשוי להפסיד את מלוא הסכומים שיופקדו על ידו.

4. הלקוח מתחייב לוודא לפני ביצוע כל עסקה במכשיר פיננסי, אם העסקה מתאימה למטרותיו, לניסיונו וליכולותיו, בין היתר, בהתחשב במצבו הכספי.

5. ידוע ללקוח כי לא ניתן לחשב מראש את מלוא סכומי ההתחייבויות בקשר עם העסקאות, וסכומים כאמור עלולים להיות גבוהים בהרבה ממה שהלקוח העריך בשעת הביצוע, ועל כן הלקוח יקיים בדיקות זהירות עצמאיות של כל עסקה במכשיר פיננסי שבכוונתו לבצע באמצעות החברה, וזאת טרם מתן הוראה לחברה לביצוע העסקה.

6. ידוע ללקוח כי במקרה שבו מגמת השוק תהיה בניגוד לפוזיציה שלו, הלקוח עשוי להידרש על ידי החברה ו/או ע"י הצדדים השלישיים שבאמצעותם מבוצעות העסקאות להפקיד לאלתר סכום מהותי נוסף על הביטחונות, וזאת כדי לשמור על רמה מסוימת של פוזיציה. הלקוח מאשר כי במידה ולא יספק את הסכומים הנדרשים לאלתר, החברה תהא רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה המוחלט, לגרום לסגירת הפוזיציה, ע"י מכירת הנכסים הפיננסיים או ביצוע עסקה הפוכה לפוזיציה הפתוחה, דבר שעלול לגרום ללקוח להפסד מיידי ו/או עלול למנוע כל אפשרות של רווח בעתיד, אם מגמת השוק תשתנה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

7. ידוע ללקוח כי בביצוע העסקאות הוא עלול להפסיד סכומים מעבר לגובה הביטחונות שהוא עשוי להידרש להפקיד אצל החברה, וכי הוא יידרש לשלם את יתרת החובה לחברה. מוסכם על הלקוח והוא מסמיך בזאת את החברה, באופן בלתי חוזר ולאורך כל תקופת ההתקשרות בהסכם זה לבצע מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה בביטחונות ובקשר לעסקאות, ובין היתר למכור ו/או להמיר ו/או לממש ו/או לגבות את הביטחונות ו/או העסקאות, גם בהפסד ו/או באובדן השקעה, על מנת לכסות כל יתרות חובה שייווצרו ללקוח, אם וככל שייווצרו.

8. ידוע ללקוח כי בתנאי שוק מסוימים הוא עשוי להיווכח כי קשה או בלתי אפשרי לבטל פוזיציה או לבצע פקודות עם הגבלת מחיר (Limit). הוראות כמו Stop Loss או Stop Limit לא יגבילו בהכרח את הפסדי הלקוח לסכומים מכוונים, משום שתנאי השוק עשויים למנוע ביצוע הזמנה כאמור. במקרה כאמור הלקוח עלול להידרש להשקיע סכומים נוספים מעבר להשקעתו הקודמת, אשר גם אותם הוא עלול לאבד.

9. ידוע ללקוח, כי פוזיציה מסוג Spread (עסקה המשלבת רכישה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו נכס בסיס) עשויה להיות מסוכנת לא פחות מסוג Long (רכישה של נכס פיננסי בציפייה לעליית מחיר) או Short (מכירה של נכס פיננסי בציפייה לירידת מחיר).

10. ידוע ללקוח כי הדרגה הגבוהה של המינוף הפיננסי הנוצרת לעיתים במסחר בנכסים פיננסיים, עקב דרישת הביטחונות הנמוכה, עשויה לפעול נגדו, כפי שהיא עשויה לפעול לטובתו, וכי השימוש במנוף הפיננסי עשוי לגרום ללקוח להפסדים כבדים בדיוק כפי שהוא עשוי ליצור ללקוח רווחים.

11. שירותי המסחר במט"ח מבוססים ופועלים באמצעות מערכות מחשבים, רשתות תקשורת ואינטרנט, ולפיכך המסחר במערכת עלול להיפסק ו/או להיקטע וכד' ללא כל התראה מוקדמת עקב סיבה בלתי תלויה בחברה.

12. בביצוע עסקאות קיים מרכיב עלות הבא לידי ביטוי בפער שבין מחירי הקניה לבין מחירי המכירה המוצעים למסחר באתר ועמלות אחרות. לעלויות אלו יכולות להיות משמעות גדולה במצטבר.

13. ידוע ללקוח כי לכל אופציה ישנו מועד פקיעה אשר לאחריו לא ניתן לממש את אותה אופציה, וכי לאחר מועד פקיעת אופציה כלשהי לא יהיה כל תוקף וכל ערך לאופציה אשר לא תמומש או לא תימכר עד לאותו המועד. מובהר בזאת, כי באחריות הלקוח לברר את כל המידע לגבי כל עסקה שיעשה, לרבות לעניין מועד פקיעת האופציה, והחברה לא תהיה אחראית להודיע ולא תודיע ללקוח על מועד פקיעת האופציה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמחיר אופציה לפני מועד המימוש שלה ובכלל, לצרכי סגירת עסקה או בכלל, ייקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בשל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן, לרבות אך לא רק אובדן פרמיה, ו/או חוסר שייגרמו לו כתוצאה מפקיעת אופציה כלשהי ו/או אי מסירת מידע לגבי מועד פקיעתה.

14. הלקוח מצהיר כי ידוע לו, מבלי לפגוע בכל האמור בהסכם זה ובנוסף לו, כי העסקאות כפופות למערכת חוקים, תקנות וכללים, לרבות הנחיות והוראות של רשויות שונות, בין בארץ ובין ובחו"ל (להלן: "הוראות הדין"), והלקוח מאשר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין מעשה כלשהו, לרבות מידע שתמסור, על פי הוראות הדין.

15. ידוע ללקוח כי רשימה זו של גורמי סיכון אינה רשימה מלאה או רשימה סגורה של גורמי הסיכון הכרוכים בביצוע עסקאות ופעולות במט"ח ונכסים פיננסיים.

16. הלקוח מאשר כי הוא מודע לסיכונים האמורים, וכן כי יש לו וכי לאורך כל תקופת ההתקשרות במסמך זה תהא לו מלוא היכולת לשאת בכל התוצאות, הנזקים והתשלומים העלולים להיגרם לו בביצוע עסקאות במכשירים פיננסים, אשר יחולו על הלקוח בלבד. ברור ומוסכם ללקוח כי בביצוע עסקאות ופעולות במט"ח ונכסים פיננסיים עשויות להיות עסקאות ופעולות כאמור הכרוכות בסיכון גבוה ולגרום לאובדן חלק או אף חלק מהותי מכספיו של הלקוח בעסקאות והשקעות כאמור. הלקוח מצהיר כי ככל שיחליט לבצע העסקאות באמצעות החברה, החלטותיו ייעשו על פי שיקול דעתו ועל אחריותו המלאה והבלעדית, וכן כי הוא פוטר את החברה מאחריות כלשהי להפסדים ו/או נזקים ו/או תשלומים שייגרמו ללקוח, אם וככל שייגרמו, כתוצאה מהעסקאות שתבצע החברה עבור ובשם הלקוח, על פי הוראותיו ו/או הוראות מי מטעמו, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה בגין אירועים כאמור.

17. הלקוח מצהיר שהובהר לו הסיכונים הכרוכים בביצוע עסקאות ופעולות במט"ח ונכסים פיננסיים וביכולתו לעמוד בסיכונים העשויים לנבוע מביצוע עסקאות ופעולות כאמור ובהפסדים הכרוכים בכך.